Pedagog specjalny

Katarzyna Karczewska

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 14-16

Wtorek 11.30-1.30

Środa 14-16

Czwartek 13.00 - 15.00

Piątek 10.30-13.30

 

Do zadań pedagoga specjalnego należą:

1. Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami.

W ramach tej współpracy m.in.: rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony